Türkçe


Sürücü Belgesi Randevu

Elektronik Ehliyet Sınavı(e-Sınav)

Güzergah

Gerekli Evraklar

  • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • Kimlik fotokopisi
  • Diploma veya tastikname aslı
  • Sabıka kaydı
  • Sağlık raporu Fotoğraflı
  • İkametgah Senedi
  • Ehliyet fotokopisi (fark için)

DUYURULAR

Kayıtlarımız 

Başlamıştır

Göz Testi

İzlenme 8886

Otomobil kullanan bir çok sürücünün aslýnda gözlerinin ne kadar bozuk olduðunu bilmediði bir gerçek. Ehliyet alýnýrken yapýlan göz muayenesinin üzerinden yýllar geçtikten sonra acaba hala ayný netlikte görebiliyor musunuz?
 

 

Eðer görme bozukluðunuz olduðuna inanýyorsanýz bu bölüm size fikir verebilir. Yapmanýz gereken tek þey monitörünüzün büyüklüðüne ve ekran çözünürlüðüne göre monitörden ne kadar uzaklaþacaðýnýzý saptamak. Sonra sayýlarý en üst sýradan en alt sýraya kadar sýrayla bir gözünüzü kapatarak okumaya çalýþmak. Eðer okumakta zorlanýyorsanýz hemen bir göz hekimine baþvurmalýsýnýz.

Bu ölçüm hiç bir durumda bir hekimin yapacaðý kontrol yerine geçmez.

Ekran çözünürlüðüne göre bakma uzaklýðýnýz,

640x480'se yaklaþýk 2,5 m,
800x600'sa yaklaþýk 2 m,
1024x768'se yaklaþýk 1,5 m  olmalý.


RENK KÖRLÜÐÜ :

Yapmanýz gereken sol taraftaki X baþlangýç noktasýndan bir kalem yardýmýyla mouse ile veya parmaðýnýzla turuncu noktalarý takip ederek sað yandaki X noktasýna ulaþmak eðer oraya deðilde baþka bir yere ulaþýyorsanýz ve ya yolunuz kaybediyorsanýz hemen bir göz hekimine baþ vurunuz ,mesafenin önemi yoktur.Çocuklarda ve okuma yazma bilmeyenlerde de kulanýlabilir.08/12/2022 Gün Ortalama:109  Bugün71 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:44.197.198.214