Türkçe


Sürücü Belgesi Randevu

Elektronik Ehliyet Sınavı(e-Sınav)

Güzergah

Gerekli Evraklar

  • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • Kimlik fotokopisi
  • Diploma veya tastikname aslı
  • Sabıka kaydı
  • Sağlık raporu Fotoğraflı
  • İkametgah Senedi
  • Ehliyet fotokopisi (fark için)

DUYURULAR

Kayıtlarımız 

Başlamıştır

Yabancý Ülke Ehliyetlerinin Deðiþtirilmesi

İzlenme 5543

 

Türk ve Türk vatandaþý olmayan kiþilerin yabancý ülkelerden aldýklarý sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmalarýna ve bunlarýn deðiþtirilmesine iliþkin esaslar aþaðýda gösterilmiþtir.
 
A) Türk vatandaþlarý ile ilgili kanunlar ile ikili ve taraflý anlaþma hükümleri saklý kalmak üzere yabancý kiþiler, dýþ ülkelerden alýnmýþ, cinsi için geçerli sürücü belgeleri ile ülkemizde yabancý ve Türk plakalý araçlarý sürebilir
 
  Ancak;
 
Turistler ve geçici bir süre için gelenler dýþýnda herhangi bir , hizmet veya eðitim amacýyla ülkemizde bulunan yabancýlarýn ise Konsolosluk veya noter tarafýndan tercüme edilmiþ tasdikli sürücü belgesi örneklerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarýnda bulundurmalarý mecburidir.

B) Yurda dönüþlerinde Türk vatandaþlarýnýn ilgili Kanunlar ile ikili ve çok taraflý anlaþma hükümleri saklý kalmak üzere de istekleri halinde yabancýlarýn, dýþ ülkelerden aldýklarý sürücü belgeleri, eðitim ve sýnav þartý aranmadan karþýlýðý veya dengi olan sürücü belgeleri ile deðiþtirilir.

Ancak, Türk vatandaþlarý yurda dönüþlerinde bir yýl içinde sürücü belgelerini deðiþtirmedikleri takdirde, deðiþtirinceye kadar araç kullanamazlar.

  Bu belgeler deðiþtirilirken
 
  1- Eðitim ve sýnav þartý hariç, sürücü belgesi alacaklar için aranan yaþ, öðrenim, saðlýk ve Karayollarý Trafik Kanununda belirtilen, Türk Ceza Kanunundaki belli suçlardan hükümlü olmama þartlarý aynen aranýr.
  Ýkili veya çok taraflý anlaþma hükümleri ile uygulamalar saklý kalmak üzere yabancýlardan diplomatik muafiyeti olanlar için hiçbir þart aranmadan beyanlarý ile yetinilir. Diðer yabancýlar için belgeleri deðiþtirmekle birlikte gerektiðinde Dýþiþleri Bakanlýðý aracýlýðý ile inceleme ve araþtýrma yapabilirler.

  2 - Müracaat sýrasýnda gereken iþlemler aynen yapýlmakla birlikte;
  a) Dýþ ülkelerden alýnan sürücü belgesinin aslý ve noterden veya Dýþ Temsilciliklerimizden alýnmýþ tasdikli tercümesi istenir. Yetkili memurca müracaat formuna kayýt konarak karþýlaþtýrma yapýldýktan sonra aslý ilgiliye geri verilir.
  b) Geçici olarak alýnmýþ olan yabancý ülke sürücü belgeleri ile Uluslararasý sürücü belgeleri deðiþtirilmez.
  c) Üzerinde kazýntý, silinti olanlar, açýkça þüphe doðuran iz ve belirtiler bulunanlar ile deðiþtirilmelerine esas olacak bilgi derlenmemiþ olanlardan tereddüt edilenler için aslý ve tercümesi ile Emniyet Genel Müdürlüðünün görüþlerine baþvurulur.
 
3 - Belgesini deðiþtirenler bir üst sýnýf belge almak isterse deðiþtirme iþlemi yapýlmadan uygulamalý sýnavlara alýnýrlar.
  Ancak bunlardan; C,D ve E sýnýfý belge almak isteyenlerden 22 yaþýný bitirmiþ olma þartý aranýr.

08/12/2022 Gün Ortalama:109  Bugün71 ziyaret var  Sitede 2 Kişi var  IP:44.197.198.214