Türkçe


Sürücü Belgesi Randevu

Elektronik Ehliyet Sınavı(e-Sınav)

Güzergah

Gerekli Evraklar

  • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
  • Kimlik fotokopisi
  • Diploma veya tastikname aslı
  • Sabıka kaydı
  • Sağlık raporu Fotoğraflı
  • İkametgah Senedi
  • Ehliyet fotokopisi (fark için)

DUYURULAR

Kayıtlarımız 

Başlamıştır

Virajlar Hakkýnda

İzlenme 6289

 

Doðru Viraj Alýmýnda Geçerli 2 Genel Kural :
 
Viraj alýmýnda geçerli ilk kural "yavaþ gir - hýzlanarak çýk" þeklinde açýklayabileceðimiz ve yapýlan genel hatanýn tersine otomobili virajýn alýmý sýrasýnda deðil, daha viraja girmeden yavaþlatmayý hedefleyen kuraldýr. "Önce dýþ -sonra - tekrar dýþ" olarak adlandýrabileceðimiz ikinci kural ise virajý dönülmesi mümkün en geniþ açýyla dönebilmemizi ve dolayýsýyla otomobilin yere daha fazla tutunmasýna yardýmcý olmayý amaçlar. Bu her iki kural da doðru viraj almanýn mantýðýný anlatmak için yazýlmýþtýr ve sizle birlikte diðer araçlarýn da seyir halinde olduðu normal trafikte uygulanmasý son derece tehlikeli sonuçlar doðurabilir. Bu sebeple tuninglinx olarak günlük trafikte size ayrýlan yol çizgilerine uymanýz gerektiðini hatýrlatýrýz.

Yapýlan Hatalar :
Viraj alýmýnda genellikle yapýlan en önemli hata, viraja otomobilin yere tutunma sýnýrlarýný zorlayacak bir hýzla girip daha sonra viraj içinde fren kullanma mecburiyetinde kalmaktýr. Eðer dikkatli bir sürücü iseniz diðer araçlarla birlikte viraja girdiðinizde çoðu sürücünün hýzýný ayarlayamamaktan ötürü neredeyse viraj çýkýþýna kadar fren lambalarýnýn yandýðýna þahit olmuþsunuzdur. Bunun, þüphesiz ki viraj alýmýnda uyulmasý gereken belli kurallarý uygulamamaktan kaynaklanan nedenleri vardýr.
 
Þekil 1'de yanlýþ þekilde girilen bir viraj görülmektedir. Fren noktasýnda otomobilin bulunduðu yanlýþ konum ve hýzýný ayarlayamamaktan ötürü, virajýn orta noktasý olan apex’te viraj açýsýnýn ne kadar keskinleþtiði rahatlýkla görülmektedir. Sonuç olarak bu noktada aracý neredeyse durma noktasýna varacak kadar yavaþlatmak mecburi hale gelmektedir.
 

 
Virajlarý Doðru Almak :
Viraj alýnýrken yolun ne geniþlikteki bölümünün kullanýlacaðý bir çok dýþ etkene baðlýdýr. Viraj içinde karþý yönden gelen olup olmadýðýný görmemizi engelleyen aðaç vb. görüþ engelleyici birtakým etkenler ya da yolun þehir içi veya þehirlerarasý bir yol olup olmadýðý gibi.. Ancak, her koþulun uygun olduðu varsayýmýndan hareketle doðru viraj alýmýný þu þekilde açýklayabiliriz:
 
Þekil 2 doðru þekilde viraj alýmýný göstermektedir. Doðru viraj alýmýnda sürüþ çizgisi "önce dýþ -sonra iç- tekrar dýþ" þeklinde olmalýdýr. Þekilden de anlaþýlacaðý üzere, viraja dýþtan, yani saða dönen virajlarda yolun soluna yanaþarak, sola dönen virajlarda ise yolun saðýna yanaþarak dönmek esastýr.
 
Otomobili viraj içerisinde yavaþlatmak yerine, gerektiði kadar vitesle birlikte hýz düþürülerek otomobilin lastikleri yere tam olarak tutunabilecek þekilde viraja mümkün olduðunca dýþtan girilir. Yani, otomobil viraja daha girmeden yavaþlatýlmasý tamamlanmýþ olmalý ve bu hýz, þekilde "apex" olarak gösterilen virajýn orta noktasýndaki hýz dahil, virajýn tümündeki en düþük hýz olmalýdýr. Fren ancak viraja giriþ noktasýndan önce otomobili yavaþlatma maksadýyla kullanýlmalýdýr, viraj içinde frene basýlmaz.
 
Fren noktasýndan itibaren otomobil virajýn içine yönlendirilerek apex’e kadar kontrollü bir þekilde gaz verilir (hýz belirli bir miktarda artýrýlýr). Orta noktada (apex’te) otomobile uygulanan merkezkaç kuvveti maksimumdadýr. Bu nokta ayný zamanda virajýn en içten dönüldüðü noktadýr.
 
Virajýn en iç konumunda bulunulan apex’te virajýn uzak olan dýþ noktasý hedeflenerek otomobil gaza oturtulur. Ancak gaz verirken otomobili kasmak ve lastikleri zorlamak yerine hem motorun daha çabuk hýzlanmasý hem de lastiklerin soðuyabilmesi için bir an evvel düzelterek aracý gerektiði kadar dýþa býrakmak gerekmektedir. 

08/12/2022 Gün Ortalama:109  Bugün72 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:44.197.198.214